Tag Archives: YOGA

ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވާން ޕްރަނާޔާމަ ޕްރެކްޓިސް ކުރުން

ޔޯގާ ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުގައި ނޭވާލުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ޕްރްނާޔާމަ އެވެ. ނޭވާލުމުގެ ދިގުމިނާއި ނޭވާ ލާންވާ ވަގުތާއި ކޮންމެ ދެ ނޭވާ ދޭތެރޭ ނޭވާ ހިފަހައްޓުމުގެ ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެއެވެ. ޕްރަނާޔާމަގެ މަގްސަދަކީ، ހަށިގަނޑާއި ސިކުނޑި ގުޅުވައި ދިނުމެވެ. ޕްރަނާޔާމަ ޕްރެކްޓިސް ކުރުމުން ހަށިގަނޑުން ވިހަ މާއްދާތައް ބޭރުކޮށް ހަށިގަނޑަށް އޮކްސިޖަން ލިއްބައި ދެއެވެ. ކޮވިޑް19 ލައިގަންނަ މީހާގެ ނޭވާލުމުގެ ނިޒާމަށް އުދަނގޫތައް ދިމާވާކަމީ، ވަށައިގެން ފެންނާން ހުރި ކަންކަމެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޔޯގާ: ކޮރޯނާ ވައިރަސްއިން ރައްކާތެރި ވެވޭ

ޔޯގާ އަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއެކެވެ. ޔޯގާ ޕްރެކްޓިސް ކުރާ މީހާ ގެންގުޅޭ އާސަނަ އަކީ، މީހާގެ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކޮށްދިނުމަށް އެހީވެދޭ ހަރަކާތްތަކެކެވެ. ޔޯގާގައި ޕްރެކްޓިސްކުރާ ގިނަ އާސާނަ ތަކަކީ، ތައިރޮއިޑާއި އެޑްރިނަލް ގްލޭންޑާއި ފުރަ މޭގައި ވަރު ޖެއްސުމަށް އެހީވެދޭ ޕޯސްޗަރ ތަކެކެވެ. “ދިފާއީ ނިޒާމުގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ، ހޮރމޮންގެ ހަމަހަމަކަމެއް ހަށި ގަނޑަށް ގެނައުން. ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުދަގަ މީހަކަށް ކޮވިޑާ ހަނގުރާމަ ކުރުމުގައި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޔޯގާއަށް: ގަރމިންގެ ވައިވޯ3 ގަޑި

ޔޯގާ ޖަރނަލްއިން ސިފަ ކުރާ ގޮތުގައި ގާރމިން ވައިވޯ3 އަކީ ހުރިހައި މޫސުމަކަށްވެސް ހެޔޮވަރު ގަޑިއެކެވެ. އެމެޒޮންގައި 130 ޑޮލަރަށް ވިއްކާ މިގަޑީގެ އެންމެ ގަޔާވާ ފީޗާއެއްކަމަށް މި ޖަރނަލްއިން ބުނަނީ ގާރމިން އެޕަށް އެކްޓިވިޓީތައް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭ ކަމެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އެންމެ އުފާވެރި ގައުމުން ފިލާވަޅެއް

2020ގެ މެދު ތެރޭގައި މީހުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ކޮރޯނާ ބަލީގެ ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ސަރުކާރުތަކުން ދިޔައީ އައު ގަވާއިދުތައް އިޢްލާން ކުރަމުންނެވެ. އުފާވެރި މޫނުތައް ފެނުން މަދެވެ. ނުތަނަވަސްކަން އޮތީ މުޅި މާހައުލަށް ވެރިވެފައެވެ. ސަލާން ގަލާން ހުރުމާއި ބައްދާ ލުން އޮތީ މަނާ ކަމަކަށް ވެފައެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އެއްފަހަރުވެސް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ނޭވާ ލިންތަ؟

މިއޮތް ރީތި ދިވެހި މާހައުލު އިހުސާސްކޮށް، ތާޒާ ދިވެހި ވައިން ހޭލުންތެރިކަމާއެކު ޕްރެނާޔާމާ ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ސްޓްރެސް ފިލުވާލުމަށް އަޔުރްވެދިކް ގޮތްތަކެއް

ސްޓްރެސްއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނަމަ، އެކަމަށް ނިކަން ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް މީރާ މާނެކް ކިޔައި ދެއެވެ. އޭނާއަކީ އަޔޫރްވެދިކް ރޮގުން ތަމްރީން ހަދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ތަޖުރިބާ ކާރެކެވެ. މީރާ މާނެކް ބުނާ ގޮތުގައި އަޔޫރްވެދާއަކީ ވަށައި ޖެހޭ ހުރިހައި ކަމަކަށް ހެޔޮވަރު، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ފަހިވާ ނިޒާމެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޗައިލްޑް ޕޯސް

ޗައިލްޑް ޕޯސްއަކީ އަލަށް ޔޯގާ ފަށާ ބައެއް މީހުންނަށް އުނދަގޫ ޕޯސްއެކެވެ. އެކަމަކު ކަށި މަޑު މީހުންނަށް ނިކަން ފަސޭހަ ޕޯސްއެކެވެ. އުނދަނގުލާއެކު ވެސް ޗައިލްޑް ޕޯސް ޕްރެކްޓިސްއަށް އާދަވާ މީހާގެ ވެސް އެންމެ ފެވަރިޓް ޕޯސްއަކަށް ޗައިލްޑް ޕޯސް ވެދެއެވެ. ޗައިލްޑް ޕޯސްގައި ކަކުލު ހުޅުން ލަނބާފައި އަތާއެކު މަތިހަށި ބިން މަތީގައި ދަމާލަނީއެވެ. ހަމައެއާއެކު ކޮނޑުންނާއި ކަނދުރާއިން ވާގު ދޫކޮށްލަން ވީއެވެ. މި ހާލަތުގައި އޮވެ، ދިހަ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޔޯގާއަކީ ލައިފްސްޓްއިލެއް

ޔޯގާ ހެދުމުގެ ބޭނުމާ މެދު މީހުން ސުއާލު ކޮށް ހަދާއިރު އަހަނީ އެއީ ހަށިގަނޑު ރީއްޗަށް ބަހައްޓަން ހަދާ ހަރަކާތްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެއީ މީހާގެ ބާރު ގަދަކޮށް، ފަސޭހައިން ހެލިފެލިވެ އުޅުމަށް ކުރާ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޔޯގާ ހެދުމުގެ މައި މަގްސަދަކީ، ސިކުނޑިއަށް އަރާމް ކަމެއް ގެނެސްދީ، މީހާގެ ސްޓްރެސް ދުރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ހަށިގަނޑުގައި ހަކަތަ ދައުރުކޮށްދީ، ނޭދެވޭ ކެމިކަލްތައް ބޭރުކޮށް ދިނުމެވެ. ޔޯގާއަކީ ޕޯސްތަކެއް، ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ވިސްނުންތެރި ސިކުނޑިއަކުން ސަމާލުކަން ދިނުން

އަހަރަމެންގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލާއި ދިރޭ ތަކެއްޗާއި އިންސާނުންނާ އެކު އަހަރަމެނަށް ހަމަހަމަ ގުޅުމެއް ބޭއްވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެން މީހުންނަށް ހަމްދަރްދީވެ، އެމީހުންނާ މެދު އަހަރަމެންނަށް އޯގާތެރިކަމެއް ގެންގުޅެވި ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރަމެންނަށް މިފަދަ ގުޅުން ބޭއްވޭނީ، އަހަރަމެންނާ ވަށައިގެންވާ މާހައުލާއި ދިރޭ ތަކެއްޗާއި އިންސާނުންނާ އަހަރަމެންނާ ގުޅުމެއްވާ ކަން ގަބޫލުކޮށް ގެންނެވެ. މިކަން އަހަރަމެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނީ މައިންޑްފުލްނެސް ވެގެން ނެވެ. ނުވަތަ ވިސްނުންތެރި ސިކުނޑިއަކުން މިތަކެއްޗަށާއި ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމުންނެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ހަމަނިދި ހޯދުމަށް ނޭވާލުން

ހަމަ ނިދި ލިބޭ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރަމެން ރަނގަޅަށް ބަލައިފިނަމަ ބަރާބަރު އަށެއް ކިއްކުރަން، ހަތް ގަޑި އިރުގެ ނިދިވެސް ހަމައަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ. އަށް ގަޑި އިރުގެ ނިދި އަހަރަމެންނަށް ލިބޭނަމަ، ސާފު ސިކުނޑިއަކާއެކު ހެނދުނު ހޭލެވޭނެއެވެ. މީހަގެ ހަކަތަވެސް ހުންނާނީ ރަނގަޅަށް ޗާޖް ވެފައެވެ. ޔޯގާ ޕްރެކްޓިސް ކުރާ މީހުންގެ އެންމެ ޚާއްސަ ސިފައަކީ މައިންޑްފުލްނެސް، ވިސްނުން ތެރިކަމާއެކު ސަމާލުކަން ދީގެން ކަންކަން ކުރުމެވެ. އެހެންވެ، އެދެވޭ މިންވަރަށް ނިދި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...