ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ބޫޓާން: އެހެން ފަރާތަކުން ދެވަނަ ޑޯޒް ހޯދަނީ

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް19 ބާރަށް ފެތުރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ވެކްސިންގގެ ބޭނުން އޮތީ އިންޑިއާއަށް ކަމުން، އިންޑިއާއަށް ވެކްސިން ހޯދުމަށް އެއްވެސް ޕްރެޝަރއެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބޫޓާނުން ބުނެފިއެވެ. ބޫޓާންގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓީވީ ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއަކީ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރުބާރު ހިފޭ ރައްޓެއްސެއް ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ ގާތުން އަހައިފިނަމަ، ބޫޓާނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ބޫޓާނުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޖަރުމަން ސިފައިންނަށް އެހީވި އަފްޣާން މީހުން ބިރުން

އަފްޣާނިސްތާން ހަނގުރާމައިގައި ޖަރުމަން ސިފައިންނަށް ވާގިވެރިވި އަފްޣާނިސްތާން މީހުންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވަމުންދާ ކަމަށް އެމީހުން ބުނެފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނުން ބޭރުގެ ސިފައިން އެއްކޮށް ފައިބައި ނިމޭނެއެވެ. އަފްޣާނިސްތާންގެ މަޒާރޭ ޝަރީފްގެ ބޭސްގައި ތިބޭ ޖަރުމަން ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގެ ބޭރުގައި އަފްޣާން ކޮންޓްރެކްތަރުން ވަނީ މުޒާހަރާ ކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ވަނީ އެމީހުން ހިމާޔަތް ކޮށް ދިނުމަށް އެދިފައެވެ. މުޒާހަރާ ކުރި މީޙުންގެ ތެރޭން ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އެދި މީޑިއާއާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޕާކިސްތާންގައި އަންހެނުން

ޕާކިސްތާން މީޑިއާގައި މިއަދު އިހުތިފާލް ކުރި ޚަބަރަކީ، ކަޝްމީރުގެ އަންހެން ޕައިލެޓަކު، މަރްޔަމް މުޖުތަބާ، އެއަރބަސްގެ ބޯޓެއް ދުއްވަން ފެށްޓި ވާހަކައެވެ. ސަރުކާރުން ވަނީ މި ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. މިއީ ބަޔަކަށް އާދައިގެ ކަމަކަށްވިއަސް ޕާކިސްތާންގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަމެކވެ. އަންހެނުންގެ ހައްގަށް އެދި ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ އައުރަތު މާޗަށްފަހު ބައިވެރިން ދެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެނީ، އެމީހުންނަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުން ލިބެމުންދާ އިންޒާރުތަކުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޓެސްލާއާ މެދު ޗައިނާއިން ބޮޑަށް ޝައްކު ކުރޭ

ޗައިނާގެ ސަރުކާރު އިމާރާތްތަކާއި ހައި ސެކިއުރިޓީ އޭރިއާތަކުގައި ޓެސްލާގެ ކާރުތައް ޕާކްކުރަން ހުއްދަ ދިނުން މަނާ ކުރުމަށް އަނގަބަހުން މަސްއޫލު ފަރާތްތަކުން އިރުޝާދު ދީފިއެވެ. ބެއިޖިންގއާއި އިތުރު އެހެން ސިޓީތަކުގައި މިފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. ޗައިނާއިން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޓެސްލާގެ ކާރުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކުން ޖާސޫސީ އަމަލުތައް ހިންގައި މަޢްލޫމާތު ދުރަށް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގަފާނެއެވެ. ޓެސްލާއާއި ވެރިޔާ އީލޯން މަސްކް ވަނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޗައިނާ ގުޅުން ރަނގަޅުވާނީ އެލްއޯސީ ފިނި ވެގެން

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން އޮތީ ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައި ކަމަށާއި ޗައިނާއިން ސަރަހައްދު ހޫނު ކުރާނަމަ، ޗައިނާއާއެކު ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޖަޔަޝަންކަރު ވިދާޅުވެވެއެވެ. މީޑިއާއިން ބޭއްވި ވެބިނާރެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އިންޑިއާއަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ލައިން އޮފް ކޮންޓްރޯލްގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމް ކުރެވިގެންނެވެ. ލަދާކްގައި މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ފެށިފައިވާ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ފަރުބަދަމަތީ ހަނގުރާމައަށް އިންޑިއާ ޓޭންކް ގަންނަނީ

ލަދާކްގައި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވައްތަރުގެ ޓޭންކް ގަތުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމައިފިއެވެ. އިންޑިއާއިން ގަންނަން ބޭނުންވާ ވައްތަރުގެ ޓޭންކަކީ، ލަދާކްގެފަރުބަދަ މަތީ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުން ކުރަން އެކަށީގެންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހަރުކުރެވިފައިވާ ޓޭންކެކެވެ. ޗައިނާ ސިފައިން ބޭނުން ކުރާ ވައްތަރުގެ ޓޭންކަށްވުރެން ލުއި ކުރުމަށްވެސް އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އިޢްލާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ވެއެވެ. އިންޑިއާއިން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަމިއްލައަށް ހަތުޔާރު އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...