ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކުން ހޮންގކޮންގއަށް ނުބައި އަސަރުކުރާނެކަމަށް ޗައިނާ އިންޒާރުކޮށްފި

ހޮންކޮންގގައި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް މިނިވަން ޚިޔާލުގެ މުޒާހަރާތައް ބާއްވަނީނަމަ ހޮންގކޮންގގެ ޒާތީ މިނިވަންކަމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ފޯރާނެކަމަށް ޗައިނާއިން އިންޒާރުކޮށްފިއެވެ. ހޮންގކޮންގ ޗައިނާއާ ޙަވާލުކުރުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޗައިނާއާ ދެމދެދު ވެފައިވާ މުއާހަދާގެ ދަށުން އެއް ޗައިނާ ދެ ނިޒާމުގެ އުސޫލު ޗައިނާއިން 2047އާ ހަމައަށް ދަމަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ. ޗައިނާއިން އިން ވަނީ ހޮންކޮންގގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އައު ގާނޫނެއް މިދިޔަ މަހު ފާސްކޮށްފައެވެ. …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ބޮސްނިއާއިން ފެނު ދެ ޓެރަރިސްޓެއްގެ މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރަން ޕާކިސްތާނުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

ބޮސްނިއާ ހަރްޒޮގްވީނިއާގެ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން ފެނުނު ދެ މީހެއްގެ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދުމުން ޕާކިސްތާނުން އެކަމަށް އެހީތެރިކަން ނުދިން ކަމަށް ބޮސްނިއާގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. ބޮސްނިއާއިން ވަނީ އެގައުމަށް އެތެރެވާ ރެފިއުޖީން ކާކު ތޯބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ކާކުކަން އަންގައިދޭ ޑޮކިއުމެންޓެއް ނެތް މީހެއްނަމަ އެމީހަކަށް ރެފިއުޖީންގެ ކޭމްޕްގައި ޖާގަދިނުމެއ ްނޯވެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތައް ލާނީ ޖަލަށް ކަމަށް ބޮސްނިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ޕާކސިްތާންގައި ކްރިސްޓިއަން އަންހެން ކުއްޖަކު ބިރު ދައްކައިގެން ވަގަށް ނަގައިފި

ޕަންޖާބްގެ ޔޫހާންއާބާދުގައި ކްރޮސްޓިއަން އަންހެން ކުއްޖަކަށް ބަޑިން ބިރު ދައްކައިގެން މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ހިނގާފައިވާ މިހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިކަން ހިނގީ މިކުއްޖާ ފެކްޓްރީގެ އުޅަނދު އަންނަން ދެން މަޑުކޮށްގެން ހުއްޓައެވެ. މި ޖަރީމާގައި 3 މީހަކު ބައިވެރިވާކަމަށް ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕާކސިްތާންގެ ބަލޯޗިސްތާންގައިވެސް ފަސް މީހަކު ވަގަށް ނަގާފައިކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. ދަ ބަލޯޗް ޕޯސްޓުން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...