އިސްލާމް

ކަޝްމީރު ޕާކިސްތާން ސަރަހައްދު މަރާމާތު ކޮށްފި

ޕާކިސްތާން ސިފައިންނަށް އިންޑިއާއަށް ކޯފީ ބޯން އާދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާން ގުޅުވައިދޭ ކަޝްމީރުގެ ބަރަމުއްލާ ސަރަހައްދުގެ ކާމަން ކްރޮސިންގގެ ކެފޭ މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ހުޅުވައިފިއެވެ. އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ބަސްދަތުރާއި ވިޔަފާރި ލޮރީ ދަތުރުތައް ބޭއްވި އިރު އުޅަނދުތައް ހުރަސް ކޮށްފައި ވަނީ މި ޕޮއިންޓުންނެވެ. އަދި ޕާކިސްތާންގެ ދަށުގައިވާ މުޒައްފަރުއާބާދަށް ދާ އުޅަނދުތައް ދަނީ ވެސް މިމަގުން ލައިގެންނެވެ. އިންޑިއާއާއި ޕާކިސސްތާނާ ދެމެދު އިތުބާރު އުފެއްދުމަށް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އިންޑިއާ: ދަނޑުވެރިކަމުގެ އިސްލާހުން ފައިދާ ކުރާނެ

އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ އައު ގާނޫނުތަކުން އެތައް މިލިއަން ދަނޑުވެރިންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ، އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ވަނީ މުއްސަނދި ދަނޑުވެރިންގެ ދެކޮޅު ހެދުންތައް އަޑު ނޭހުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ސެލްވަޓޯރ ބެބޯސް ބުނި ގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކުން ފައިދާ ކުރާނީ ފަގީރު ދަނޑުވެރިންނަށެވެ. މުއްސަނދި ދަނޑުވެރިން ބޭނުން ވަނީ މި ފަންތިއަށް މީގެ ފައިދާ ލިބި ނުދިނުމަށެވެ. އޭނާއަކީ، ސިޑްނީ ގެ އެންޓަރ ފޯ އިންޑެޕެންޑެންޓް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ކަޝްމީރު ރަށްފުށު ހިސާބުން ޒުވާނުންގެ ތަމްރީން

އިންޑިއާއިން ޖައްމޫ ކަޝްމީރުގެ ރަށް ފުށުގެ ހިސާބުތަކުން ޒުވާނުން ހޮވައިގެން އެމީހުންގެ ހުނަރު އިތުރު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިމީހުންނަށް ދޭ ތަމްރީންގެ ތެރޭގައި ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގއާއި ކެބިން ކުރޫގެ ތަމްރީނާއި ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ ތަމްރީނާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ނަރސިންގ އަދި ނޫސްވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. ސަރުކާރުން މި ކަމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ 250 ސްކޯލަރޝިޕް ފުރުސަތެވެ. މިއިން ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގއަށް ފުރުސަތު ދޭނީ 10 ކުއްޖަކަށެވެ. އަދި ކެބިން …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މުޢުޖިޒާތުން ފުރިގެންވާ سورة القدر

ދިރާސާ ކޮށްލާއިރު سورة القدر އިން ހައިރާން ކުރަނިވި ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. މިމައުޟޫއަށް އެހެން މީހުން ވެސް މިވާހަކަ ލިޔެފައި ވެއެވެ. އެކަމަކު މުނާސަބާއައި މައުޟޫއުގެ މުނާސިބުކަމުން ތަކުރާރު ކޮށްލުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ﷲ ވަޙީކުރައްވަނީ، ކީރިތި ޤުރުއާން ليلة القدر ގައި ބާވައިލެއްވައި އެ ރޭގެ މާތް ކަމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ. އެ ރޭގައި އަޅާ ކުރާ ހެޔޮކަމަކީ، އެއްހާސް މައްސަރުގެ ހެޔޮކަމާ އެއްވަރުގެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކެއް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

އެޒަމާނުގެ ޚަވާރިޖުންނާއި މިޒަމާނުގެ ޚަވާރިޖުން

އެޒަމާނުގެ ޚަވާރިޖުންނާއި މިޒަމާނުގެ ޚަވާރިޖުން ތަފާތަކީ އޭރު ހަދަނީ ދޮގު ޙަދީޘެވެ. މިހާރު ހަދަނީ ދޮގު ފަތުވާއެވެ. ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ދީނުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއްމަޞްދަރު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘާމެދު ވާހަކަ ދައްކާއިރު، މައުޟޫޢު ޙަދީޘު ނުވަތަ ދޮގު ޙަދީޘަކީ ޙަދީޘު ޢިލްމުގައި އެއާމެދު ދިރާސާ ކުރެވޭ ވަރަށް މަޝްހޫރު އެއްޗެކެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ނަންފުޅުގައި ހެދިފައިވާ ދޮގު ޙަދީޘުތަކެއްގެ ވާހަކެއެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނުންގެ ޙަދީޘުފުޅުތަކަށް އުނި …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ފިޠުރު ޒަކާތް ދައްކައިފިން؟

މި ރަމަޟާންމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް މާލޭ ސިޓީއިން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 8،99،031.00 (އަށް ލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް އެއްތިރީސް) ރުފިޔާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އިސްލާމިކް އިން ބުނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 899،031.00 (އަށް ލައްކަ ނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް ތިރީސް އެއް ރުފިޔާ) ދައްކާފައިވަނީ 20،863 މީހަކަށް ކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 17،858 …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ދެ ޙަރަމްފުޅުގެ ސަންގުމަރުމަރު ހިލައިގެ ވާހަކަ

މަސްޖިދުލްޙަރާމްއާ މަސްޖިދުއް ނަބަވީ މިހާރު ޑިޒައިން ކޮށްފައިވާ ހިތްގައިމު ގޮތާމެދު ވިސްނާލާއިރު މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ބައެއްތޯ ހިތަށް އަރައެވެ. އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުއްވީ ސައޫދީ ފަހުދު ރަސްގެފާނެވެ. ދެން ރަސްގެފާނުގެ އިރުޝާދަށް މަސްޖިދުލް ޙަރާމް މިހާރު އެހެރަގޮތަށް ޑިޒައިން ކޮށްދެއްވީ މިސްރުގެ އަރކިޓެކްޓް ޑރ. މުޙައްމަދު ކަމާލް އިސްމާއީލް އެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން 232 ސަފްހާގައި 86 ފޮޓޯއާއި ކުރެހުންތަކާއެކު، ދަ އަރކިޓެކްޗަރ އޮފް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

މީހުން ކާފަރުކޮށް ހެދުމަކީ ބަލިމަޑު ކަމެއް

ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުން އަޅުގަނޑު ދަންނަ ރައްޓެއްސެކެވެ. އޭނާގެ ޢާއިލާއަކީވެސް ގާތް ރަޙްމަތްތެރި ޢާއިލާއެކެވެ. ދީންދެކެ ލޯބިވާ ދީނީ ކަންކަމަށް ފަރުވާތެރިވާ ފަރުދުންތަކެއް އުޅުއްވާ ގެއެއްގެ ވެރި ބައެކެވެ.   މިދޭތެރޭގައ ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމެއްގައި ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކައެއް މީސްމީޑިޔާގައި ފެތުރެން ފެށުމުން އަޅުގަނޑުވެސް ވަޙީދުގެ ވާހަކަ އަޑު އަހާލީމެވެ. އޭނާ އިސްލާމް ދީނަކާވެސް …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ރަސޫލާގެ މައިންބަފައިން ކާފަރުންނޭ ނުބުނެވޭނެ

ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު. ޞާލިޙު ދަރިއެއްގެ މުހިއްމުކަން: ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! މީހާ މަރުވާ ހިނދު އޭނާއަށް ފަހަށް ރައްކާކޮށްފައި ދޫކޮށްލެވޭނެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސްމާލަކީ އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިދާ ޞާލިޙު ދަރިންނެވެ. ޞާލިޙު ދަރިންގެ ގާތުގައި ﷲ ފިޔަވައި އެންމެ އަގުހުރި ފަރާތަކީ ތިމާމެންގެ މައިންބަފައިންނެވެ. ޞާލިޙު ދަރިއެއްގެ ގާތުގައި އޭނާ އެެންމެ ލޯބިވާނެ އަދި އެބަޔަކަށް ޓަކައި އެންމެ ޣީރަތްތެރިވާނެ ފަރާތަކީ (ﷲއާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާ ފިޔަވައި) އޭނާގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...

ﷲ ހަނދު ކުރުމުން ހިތަށް އަރާމު ލިއްބައިދޭ

ޙުސައިން ރަޝީދު އަޙްމަދު. ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ރޯދަ މަސް އިޙްޔާކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ، ﷲ އަށް ޛިކުރު ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމާއި ދުޢާ ކުރުން ގިނަކުރުމެވެ. ޛިކުރު ކުރުމަކީ އަޅާ ﷲގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަން ވުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެންމެ މަތިވެރި އަޅުކަމެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ރޯދަ މަހުގައެވެ. މިހެނީ އަޅުކަން ޝަރުޢު ކުރެވުނީ ﷲގެ ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަން ވުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ﷲގެ …

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް ...